KOTONA OLEVAT
 

BH, IFH1, LTE 188, MH-suoritettu  
Brixa to Harjusalama z Repinskeho dolu

FI MVA, FI KVA-PKJ, BH, RH-FE, FH2,JK3, EK1,HK1, TK1
Francis Ford Vita canina

DKK: B/B, DLK 0/0, LTV1, VA0
  RIHA | DATABASE | PHOTOS| | KOIRANET

DKK: A/A, DKL 0/0, LTV1, VA0
VITO | DATABASE | PHOTOS
| KOIRANET
Test: BH, RH- E, FH2, JK3, EK1, TK1

MAAILMALLA SEIKKAILEVAT
 

BH Bessy Kaslbor

DKK: C/C, DLK: 0/1, Silmšt OK

BH Birna Mezi Rolemi

DKK: C/C

DATABASE | PHOTOS| KOIRANET
Test: BH

DATABASE | PHOTOS| KOIRANET
Test: BH,
 

BH Andělka Pramen naděje

DKK: B/C, DLK: 0/0
 DATABASE | PHOTOS| KOIRANET

Ajawixen's Best Or Nothing To Harjusalama


DKK: B/C, DLK: 0/0 Selkš: LTV1 DM vapaa
 PHOTOS| KOIRANET
 

Derdekea VecnŠ legenda

DKK: B/B, DLK: 0/0 Selkš: LTV1, DM vapaa
 DATABASE | PHOTOS| KOIRANET